ตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน